DISCLAIMER

Deze website wordt met zorg bijgehouden. Er wordt naar gestreefd de inhoud van deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze website op onderdelen toch incorrect of niet compleet is. Aan de inhoud van de website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Doors to Improvement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe en indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Mocht u op deze site informatie tegenkomen, waarvan u denkt dat deze onjuist is, of andere fouten ontdekken, dan stellen wij het op prijs als u ons hierover wilt informeren door middel van ons contactformulier.